گزارش کارآموزی رشته امور اداري با موضوع گزارش مقايسه‌اي يافته‌ هاي علمي دوره كارداني با كار عملي

دانلود رایگان گزارش کارآموزی امور اداری,دانلود گزارش کارآموزی امور اداری,دانلود گزارش کارآموزی رشته امور اداری,گزارش کارآموزی امور اداری,گزارش کارآموزی رشته امور اداری,گزارش کارآموزی مدیریت امور اداری,نمونه گزارش کارآموزی رشته امور اداری
دانلود گزارش کارآموزی رشته امور اداري با موضوع گزارش مقايسه‌اي يافته‌ هاي علمي دوره كارداني با كار عملي

دانلود فایل

دانلود گزارش کارآموزی رشته امور اداري با موضوع گزارش مقايسه‌ اي يافته‌ هاي علمي دوره كارداني با كار عملي در بيمارستان،در قالب  word و در 248 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:مقدمهتاريخچه بيمارستان امام حسين (ع)اساسنامه بيمارستان امام حسين (ع)فصل دوم: مطالعه منابعبرنامه‌ريزيتعريف برنامه‌ ريزيجايگاه برنامه‌ ريزي در سازمانمزاياي برنامه‌ ريزيارتباط برنامه‌ ريزي با ساير وظايف مديريتتقدم برنامه‌ ريزي نسبت به ساير وظايف مديريتروش‌هاي حل مشكلاتمعرفي تكنيك‌ هاي تصيم‌گيريمعرفي مراحل طراحي برنامه‌ ريزي عملياتيمعرفي تكنيك‌ هاي برنامه‌ ريزينظام برنامه و تأمين نيروي انسانيطرح‌ريزي و برآورد احتياجات منابع انسانياستخدامكارمنديابي منابع داخلي و خارجيروش‌ هاي انتخاب و گزينشنظام بهسازي منابع انسانيارزيابي شايستگي كاركناننظريه‌ هاي ارزيابينظام نگهداري منابع انسانيبهداشت و ايمني در محيط كارخدمات رفاهي و بيمه و خدمات پرسنلآموزش ضمن خدمت كاركنان و مديرانبرنامه‌ ريزي و طرح‌ ريزي نيوري انساني بيمارستان امام حسين (ع)سازمان:تعريف سازماننقش سازمان در عصر كنونيسازمان‌هاي رسميسازمان‌هاي غيررسميتأثير سازمان هاي غيررسمي به سازمان هاي رسميفوائد سازمان هاي غيررسميانواع نمودارهاي سازمانيسازمان در در قالب سيستماصول سازماندهيمباني و انواع تقسيم كار و طبقه‌ بندي وظايف در سازمانمزايا و معايب تقسيم كارتوسعه شغلي و چرخش شغليقلمرو نظارت در سازمانيصف و ستادلزوم استقرار واحدهاي ستادياختيار و مسئوليتتفويض اختيارهماهنگي و اهميت راه هاي ايجاد هماهنگيمديريت زمان در سازمانمديريت بحران در سازمانچارت بيمارستان امام حسين (ع)نيروي انساني در بيمارستان امام حسين (ع)وضعيت نيروي انسانيگروه‌ هاي شغلي بيمارستان امام حسين (ع)تنظيم گروه‌ ها شغليتاريخچه طبقه بندي مشاغل در ايرانخلاصه‌اي از تاريخچه و سير تحول و فوايد طبقه‌ بندي مشاغلطبقه‌بندي مشاغل در بيمارستان امام حسين (ع)علل وجود طبقه‌ بندي مشاغلاجراي طبقه بندي مشاغل در آنفوايد طبقه‌ بندي مشاغلشرح وظايف هر يك از مشاغلنظام پرداخت در بيمارستان امام حسين (ع)توضيح در مورد نحوه تنظيم ليست حقوق و مزايا و نظام پرداخت آننحوة محاسبه حق بيمهبازنشستگياضافه‌ كاريخريد كاركنانمالياتغيبتحوادثنحوه پرداخت وام‌ ها از قبيل وام ازدواج و وام مسكنصدور احكامنحوة صدور احكام داخلي كاركناننحوة اعطای رتبه، مرتبه گروه و درجه ارتقاءارزشيابي مشاغلارزشيابي مشاغل و روش‌ هاي مختلف آن از جهت نظرينحوه ارزشيابي مشاغل در محل كارآموزيبايگاني و اداره امور اسناديتعريف بايگاني و اداره امور اسناديضرورت حفظ و نگهداري اسناد و مداركطبقه‌ بندي و روش هاي تنظيم اسناداصول و روش هاي مختلف بايگانينحوه بايگاني اسناد و مدارك تخصصيتعريف مكاتبات اداري و امور دفتريهدف و وظايف اداره امور دفتري و دبيرخانهروش‌ هاي اداره امور دفتري و انواع دبيرخانهفرم‌ ها ودفاتر و وسايل امور دفتريانواع نامه‌ هاي اداري و مراحل آنشيوه نگارش براي نامه‌ هاي اداريبررسي روش‌ هاي اداري محل كارآموزيسيستم بايگانيمديريت امور اسنادنحوة مكاتبات و امور دبيرخانه محل كارآموزياموال:تعريف انواع اموالانواع مالكيتاموال دولتينقش ديوان محاسبات و نظارت بر اموال دولتيانبار:تعريف انباراهميت و جايگاه انباروظايف مدير انبارانواع طبقه‌ بندي كالااستانداردهاي موجود در انبارداريروش‌ هاي مختلف انبار كردن كالاشيوه‌ هاي كنترل موجودي در انبارحمل و نقل در انبارمسائل ايمني انبارسيستم پشتيباني در محل كاراموزيبررسي سيستم پشتيبانيكارپردازي (تداركات)نحوة تأمين نيازمندي‌ هاروش‌هاي انبارداريسيستم حسابداريتعريف حسابداريحسابداري يك موسسه بايگانيصدور سندتنظيم دفاتر روزنامه و كلانجام اصلاحاتتنظيم تراز آزمايشتنظيم صورت سود و زيانتنظيم صورت حساب سرمايهتنظيم ترازنامهثبت روزنامه بستن حساب هاي موقت و انتقال به دفتر كلتنظيم تراز اختتاميبستن حساب هاي دائم و انتقال به دفتر كلتنظيم تراز اختتامي- افتتاح حساب ها در اول دوره در دفاتر روزنامه و كلتعريف بودجه و اصول آنمراحل بودجهانواع طبقه‌ بندي بودجه از نظر درآمد و هزينه‌ هانحوه تهيه و مبادله موافقت‌ نامه‌ هاي جاري و طرح‌ هاي عمرانيانواع بودجه‌هاي عملياتيسيستم حسابداري محل كارآموزيروش تحقيق:شناخت روش علمي تحقيقشناخت مسئله يا مشكل به منظور آغاز تحقيقتنظيم سئوالات تحقيقنحوة تدوين و تبيين فرضيه در باب علل به وجود آمدن مشكلانتخاب فرضيه يا فرضيه‌هاي اهمتعريف جامعه آماري و جامعه نمونه و نحوه انتخاب آنروش هاي مختلف يادداشت‌ برداريجمع آوري اطلاعات براي فرضيه يا فرضيه‌ هاي اهمطبقه بندي اطلاعات جمع آوري شدهتجزيه و تحليل اطلاعاتطرز تهيه گزارش تحقيق يا كتابفصل سوم: مقايسه و تجزيه و تحليلفصل چهارم: نتايج پيشنهادات و محدوديت ها در عملبخش اول- نتايجنتايج حاصل از مقايسه و تجزيه و تحليلبخش دوم- پيشنهاداتپيشنهادات اجراييپيشنهاد به منظور تحقيق در آيندهبخش سوم- محدوديت‌ ها در عملاهم محدوديت‌ هاپيوست‌ ها

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
گزارش کارآموزی امور اداری گزارش کارآموزی رشته امور اداری گزارش کارآموزی مدیریت امور اداری دانلود گزارش کارآموزی امور اداری دانلود رایگان گزارش کارآموزی امور اداری دانلود گزارش کارآموزی رشته امور اداری نمونه گزارش کارآموزی رشته امور اداری

 • گزارش کارهای نقشه برداری

  تهیه گزارش کار نقشه برداری,دانلود رایگان گزارش کار نقشه برداری,دانلود گزارش کار نقشه برداری,گزارش کار نقشه برداری,گزارش کار نقشه برداری با دوربین نیوو,گزارش کار نقشه برداری رایگان,گزارش کار نقشه برداری و عملیات,نمونه گزارش کار نقشه برداری دانلود گزارش کارهای نقشه…

 • روشهاي اجراي گود و سازه هاي نگهبان

  اجراي گود و سازه هاي نگهبان,اجرای گود,انواع سازه هاي نگهبان,تحقیق سازه نگهبان,تحقیق گودبرداری,روش اجرای سازه نگهبان,روش اجرای گود,روشهاي اجراي گود,روشهاي اجراي گود و سازه هاي نگهبان,سازه نگهبان,سازه هاي نگهبان,گود و سازه هاي نگهبان دانلود روشهاي اجراي گود و سازه هاي…

 • تحقیق شايسته سالاري

  اصول شایسته سالاری,اندازه گيري شايستگي,تحقیق شایستگی,تحقیق شایسته سالاری,تعريف شايسته سالاري,دانلود تحقیق شایسته سالاری,شايسته سالاري,شایستگی,ضرورت هاي شايسته سالاري,مباني شايسته سالاري,معيارهاي شايستگي دانلود تحقیق شايسته سالاري دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد شایسته سالاری،در قالب doc و در 13 صفحه، قابل ویرایش،…

 • پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث

  پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث,پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث دانلود رایگان,دانلود پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث,دانلود رایگان پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث,روایی و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث دانلود…

 • پلان 3 طبقه هر واحد 165 متر

  پلان 3 طبقه هر واحد 165 متر دانلود پلان 3 طبقه هر واحد 165 متر دانلود فایل پلان 3 طبقه هر واحد 165 متر   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پلان 3 طبقه هر واحد…

 • گزارش کارآموزی خاك برداري و اجراي فنداسيون

  خرید گزارش کارآموزی خاك برداري و اجراي فندا,دانلود کارآموزی,دانلود گزارش کار خاك برداري و اجراي فنداسيون,دانلود گزارش کارآموزی خاك برداري و اجراي فنداسيون,کارآموزی خاك برداري و اجراي فنداسيون,کارورزی,گزارش کارآموزی خاك برداري و اجراي فنداسيون گزارش کارآموزی خاك برداري و اجراي…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان تبریز

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تبریز,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان تنکابن,شیپ فایل سازندهای شهرستان تبریز,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان تبریز,نقشه زمین شناسی شهرستان تبریز,نقشه لیتولوژی شهرستان تبریز,نقشه ی سازند های شهرستان تبریز دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان تبریز دانلود…

 • تحقیق مفهوم سکولاریسم

  پایان نامه پیرامون سکولاریسم,پروژه سکولاریسم,تحقیق در مورد سکولاریسم,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی سکولاریسم,تحقیق سکولاریسم,جدایی دین از سیاست,دانلود تحقیق سکولاریسم,دین,مقاله سکولاریسم تحقیق مفهوم سکولاریسم رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:سکولاریسم به صورت عمومی به مفهوم ممانعت از دخالت دین در امور…

 • پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس ‏

  پرسش نامه الگوهای انطباقی تدریس,پرسش نامه الگوی تدریس,پرسش نامه تدریس,پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس,پرسشنامه الگوی تدریس,پرسشنامه تدریس,دانلود پرسش نامه تدریس,دانلود پرسشنامه الگوی تدریس,دانلود پرسشنامه تدریس دانلود پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس ‏ دانلود فایل دانلود پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس،در قالب word و در…

 • تست نشتی

  اندازه گیری تست نشتی,انواع تست نشتی,پاورپوینت تست نشتی,پایان نامه تست نشتی,پروژه با موضوع تست نشتی,پروژه تست نشتی,تحقیق تست نشتی,تحقیق در مورد تست نشتی,تست نشتی,دستگاه های تست نشتی,روش های تست نشتی,کاربردهای تست نشتی,مقاله تست نشتی دانلود تست نشتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…