گزارش کارآموزی در نيروگاه شهيد سليمي نكا

خرید گزارش,دانلود کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا,دانلود گزارش کار نيروگاه شهيد سليمي نكا,دانلود گزارش کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا,كارآموزي در نيروگاه شهيد سليمي نكا,کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا,کارورزی,گزارش کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا
دانلود گزارش کارآموزی در نيروگاه شهيد سليمي نكا

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه
شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

مصرف داخلي نيروگاه :

انرژي لازم جهت تغذيه مصارف داخلي نيروگاه
از جمله موتور پمپ هاي روغني و آب روغن و سوخت و فن هاي مختلف و غيره از انرژي توليدي
خود نيروگاه تأمين مي گردد . جهت تغذيه مصارف داخلي يك نيروگاه كه در شكل صفحه نشان
داده شده است . انرژي لازم جهت مصارف داخلي هر يك از واحدها از خروجي ژنراتور اصلي
مربوطه انشعاب مي گردد و در اين مدار هم به علت اشكالات احتمالي در شبكه ها مي تواند
فيدر مصرف داخلي دچار تغييرات ولتاژ و فركانس گردد ولي تغييرات فركانس را مي توان به
علت جزئي بود نشان پذيرفت همان طوريكه اشاره شد تغييرات شديد ولتاژ به علت ايجاد اتصال
كوتاه در بيرون از شبكه مي تواند با عملكرد سريع حفاظتهاي مدرن در كوتاهترين زمان طوري
محدود شود كه به فيد مصرف داخلي هيچ گونه صدمه اي وارد نگردد به علاوه ولتاژ اوليه
ترانس مصرف داخلي كه انشعاب آن بلافاصله بعد از ژنراتور قرار دارد ولتاژ خروجي ترانس
برابر ولتاژ باسهاي مصرف داخلي مي باشد بالاترين مقدار را در اثر يك اتصال كوتاه در
شبكه به علت افت ولتاژ در ترانس واحد و مسير كابلها با نقطه اتصال كوتاه داراست اين
تغييرات هم بدين طريق حفاظت مي گردد كه تحريك ژنراتور در موقع بروز اتصال كوتاه در
شبكه بطور اتومات به وسيله تنظيم كننده ولتاژ سريع تقويت مي شود و مسئله مهم بخصوص
در اين نوع مدار اين است كه تاسيسات مصرف داخلي هر واحد بكلي از هم مجزا بوده بطوريكه
اشكال در يك واحد هيچ گونه اثري در واحدهاي ديگر نخواهد داشت جهت راه اندازي واحدهاي
بخاري از حالت ساكن احتياج به يك منبع تغذيه جداگانه اي است كه اين انرژي معمولا‍‌َ
از شبكه اصلي گرفته مي شود .

1-3- مشخصات مصرف داخلي نيروگاه نكا :

نيروگاه حرارتي نكا داراي مصرف كننده هاي
مختلف با سطح ولتاژهاي مختلف         مي باشد
مصرف كننده هاي V 24 و V 48 كه براي تغذيه سولونوئيد والوها و كارتهاي فرمان ابزار دقيق استفاده مي شود
و مصرف كننده هاي V 220 و V 380 كه براي روشنايي و موتورها با قدرت پايين تر استفاده مي شود و بعضي از الكتروموتورها
قدرت آن زياد بوده و تغذيه آن برق KV 3/6
مي باشد به همين منظور براي هر واحد يك سوييچ گير KV 3/6 و براي چهار
واحد يك سوييچ گير KV 3/6 مشترك در نظر گرفته شده است . در زماني كه ژنراتور واحد ولتاژ داشته باشد
. از خروجي KV 21 ژنراتور يك انشعاب گرفته شده و به ترانس BT
مي رود . اين ترانس داراي دو سيم پيچ خروجي مي باشد كه هر كدام برق KV 21 را تبديل به
KV 3/6 مي كنند و
يك خروجي آن كه باس BA و خروجي ديگر آن به باس BB
مي رود . اين دو باس مصرف كننده هاي بزرگ را تغذيه مي كنند . همچنين
از اين باسها چهار انشعاب گرفته شده و به ترانسهاي CT1
, CT2 , CT3 , CT4 مي رود و تبديل
به V 380 مي شود و مصرف
كننده هاي V 380 از اين طريق تغذيه مي شوند . در صورتي كه ژنراتورها خروجي نداشته باشد و در
ابتداي راه اندازي از طريق شبكه دو عدد ترانس T6 , T5
در پست نيروگاه در نظر گرفته شده است كه يك خروجي آنها KV 20 مي باشد و
خروجي T5 به ترانس استارت
آپ 10 BT 01 و خروجي T6 به ترانس استارت آپ 10 BT 02  مي رود و در اين ترانسها برق KV 20 تبديل به KV  3/6 شده و خروجي آن به باسهاي 10 BN
و 10 BM كه سويچ گير KV  3/6 مشترك را تشكيل
مي دهد مي رود . از اين طريق ما مي توانيم در ابتداي راه اندازي استفاده كرده و واحد
را راه اندازي نماييم . اين باسها در حالت كار عادي واحدها نيز در مدار بوده مرف كننده
هاي KV 3/6 عمومي نظير كمپرسورها را تغذيه مي نمايد . اگر چنانچه بخواهيم كار تعميراتي
روي ترانسها انجام دهيم . بعنوان مثال اگر بخواهيم مقره هاي ترانس T6 را شست و شو
دهيم يا تعميرات روي بريكرهاي KV 20
مربوط به واحد بخار (4482) را انجام دهيم مي توان باس كوپلر (10 CA / CB مربوط به كمپرسورها
) و ( 10 CC / CD مربوط به تاسيسات شيمي ) و ( 10 CG / CH
مربوط به تجهيزات آب دريا ) و ( 10 CE
/ CF مربوط به تاسيسات روشنايي) و ( 10 CJ / CK مربوط به تجهيزات
سوخت رساني) را با OFF كردن بريكرهاي فوق از 10 BM
همزمان ON نمود

در موقع انجام اين مانور لازم است كه اپراتور
كمپرسورخانه در محل كمپرسورها حضور داشته باشد و يكي از كمپرسورهاي  15 يا 16 بطور دستي در مدار و بقيه كمپرسورها در
حالت اتومات باشند ( توسط اپراتور كمپرسورخانه) وقتي باس كوپلرها بسته شد به مسئول
پست جهت بي برق كردن ترانس T6 و يا قطع كردن بويلر (4482) اطلاع داده شود (توسط اپراتور مسئول الكتريك يا
مهندس شيفت) پس از قطع بريكر KV 20  (4482)
يا OFF شدن ترانس
T6 ، باس كوپلر
10 BN ، 10BM
بطور اتوماتيك مي بندد و سپس تمامي باس كوپلر ياد شده همزمان با ON شدن تغذيه
اصلي 10BM روي OFF قرار داده
مي شود ديزلهاي اضطراري 1 و 2 مربوط به تاسيسات عمومي نيروگاه استارت و با ظرفيت
5/2 يا 3 مگاوات به مدار آورده مي شود (توسط اپراتور كمپرسورخانه) عمل استارت ديزلهاي
جهت پايداري و سيفتي بيشتر شبكه انجام مي گيرد . حالا مهندس شيفت بهره برداري به مسئول
پست جهت شروع كار تعميرات روي ترانس T6
يا بريكر (4482) اطلاع مي دهد . پس از اتمام كار تعميرات و انجام كار
تعميرات و انجام تست هاي لازم روي ترانس T6
و يا بريكر 4482 مسئول پست خاتمه كار را به مهندس شيفت اطلاع داده و
تحت نظارت مهندس شيفت توسط اپراتور الكتريك كه ولتاژ از طريق پست (T6) وصل شد دوباره تمامي باس
كوپلرهاي ياد شده با OFF كردن بريكلرهاي فوق از 10 BM
همزمان ON مي گردد و باس كوپلر 10 BM / BN
قطع مي گردد . حال زماني كه ولتاژ KV
3/6 را روي تابلو مربوطه ديده ، كليد سنكروتاكت را در جايش
قرار داده و 180 درجه به سمت راست چرخانده و سلكتور را در وضعيت تست قرار داده و بعد
دكمه ON بريكلر
102θ 10 BM ،
103 θ 10 BM 00  مربوط به ترانس را فشار داده ، در اين موقع چراغ
TEST OK روشن مي شود
و بعد از خاموش شدن چراغ TEST OK
سلكتور را در وضعيت اتومات قرار داده و دوباره فرمان ON صادر مي گردد
در اين هنگام بريكلر با تاخير زماني بسته مي گردد . آنگاه مجدداَ مصرف كننده ها را
روي 10 BM قرار مي دهند
يعني بريكر تغذيه باس V 380 از طريق 10 BM وصل و همزمان باس كوپلر مربوطه قطع مي گردد . پس از اتمام اينكار يعني برقرار
شدن 10 BM از طريق T6 كار مانور
و عمليات در پست خاتمه يافته و وضعيت باسها و باس كوپلر به حالت عادي مي باشد .

2-3- مصرف داخلي ترانس اگزيلري (كمكي)
(BT) ، ترانس سه سيم پيچه

چنانچه در شكل نشان داده شد كه اغلب از
ان استفاده مي گردد در اين طرح شين مصرف داخلي به دو يا چندين قسمت تقسيم مي شود و
هر قسمت توسط يك سيم پيچ زكوندر ترانس مصرف داخلي بطور جداگانه فيد (تغذيه) مي گردد
. البته به جاي اينكه ترانسي با دو يا چندين سيم پيچي زكوندر استفاده شود مي توان جهت
هر يك از شين ها ترانس كوچكتري در نظر گرفت و از ان طريق شين مربوطه را فيد نمود بدين
ترتيب در هر قسمت سهم شبكه از مقدار قدرت اتصال كوتاه به نسبت تقسيم بندي ترانس كاسته
مي شود بدين معني كه ما تقسيم بندي شين مصرف داخلي به دو شين تقريبا نصف مي گردد و
هم چنين مقدار پيك اوليه جريان اتصال كوتاه تحويلي توسط موتورها در اثر يك اتصال كوتاه
ابتدا به نسبت معيني كم گشته اما ابتدا بايد توجه داشت كه موتورهاي شين ديگر هم اينچنين
جريان اما بطور خفيف از طريق سيم پيچي ترانس مربوطه بخود در هنگام اتصال كوتاه در يكي
از قسمت ها به نقطه اتصالي فيد مي نمايد . تقسيم بار مصارف داخلي هر واحد بر روي شين
ها مي تواند بطور سيميتريكال انجام گيرد بخصوص اينكه اين نوع تقسيم بندي جهت دو شن
بسيار مفيد مي باشد چون موتورهاي مهم مانند اف دي فن ، بويلر فيد پمپ ، كندانسيت پمپ
– (cw) پمپ اغلب به طور زوج در
نظر گرفته مي شوند .

3-3- سيستم اتومات تغيير تغذيه داخلي واحدها

تغذيه داخلي هر يك از واحدها معمولاَ به
دو طريق انجام مي پذيرد كه يكي از طريق ترانسهاي مصرف عمومي نيروگاه و ديگري توسط ترانس
مصرف داخلي هر واحد  مي باشد كه در طريق دوم
بايد ژنراتور در دور نامي و بار خروجي ژنراتور حداقل ده درصد فوايد نامي واحد باشد
براي تغيير مصرف داخلي هر واحد از حالت اول به دوم مي توان از دستگاه سنكروسكوپ استفاده
نمود و همزمان يكي از كليدها بسته و ديگري را باز نمود نظر به اينكه اين عمل يعني بسته
نمودن يك كليد و باز نمودن كليد ديگر و در نتيجه تغيير تغذيه داخلي واحد از يك حالت
به حالت ديگر و بالعكس بايد توسط اپراتور را انجام گيرد .

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب
و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word
) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 24

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
كارآموزي در نيروگاه شهيد سليمي نكا کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا گزارش کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا کارورزی دانلود کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا دانلود گزارش کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا دانلود گزارش کار نيروگاه شهيد سليمي نكا خرید گزارش

 • پاورپوینت تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

  پاورپوینت تحلیل وضعیت کلان اقتصادی,تحقیق تحلیل وضعیت صنعت,تحقیق تحلیل وضعیت کلان اقتصادی,تحلیل وضعیت صنعت,تحلیل وضعیت کلان اقتصادی بر کارایی نظام بانکی,تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت,مقاله تحلیل وضعیت صنعت,مقاله تحلیل وضعیت کلان اقتصادی دانلود پاورپوینت تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان اندیمشک

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان اندیمشک,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اندیمشک,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان اندیمشک,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان اندیمشک دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

 • تحقیق منطقه تاریخی ماسوله

  پاورپوینت ماسوله,پایان نامه در مورد ماسوله,پایان نامه ماسوله,تحقیق در مورد ماسوله,تحقیق ماسوله,دانلود پایان نامه ماسوله,دانلود تحقیق ماسوله,دانلود مقاله ماسوله,ماسوله تصاویر,ماسوله هتل,ماسوله و قلعه رودخان,مقاله در مورد ماسوله,مقاله ماسوله دانلود تحقیق منطقه تاریخی ماسوله دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد منطقه تاریخی…

 • تحقیق مشکلات اصلی یک سازمان

  پاورپوینت مشکلات سازمان,پروژه,تحقیق آماده در مورد مشکلات سازمان,تحقیق در موردمشکلات سازمان,تحقیق مشکلات سازمان,دانلود تحقیق در مورد مشکلات سازمان,دانلود تحقیق مشکلات سازمان,دانلود مقاله مشکلات سازمان,مشکلات سازمان تحقیق مشکلات اصلی یک سازمان رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:مسائل مزمن در…

 • استاندارد آزمایش ثبات رنگ كالاهاي نساجي- روش تعيين ثبات رنگ در مقابل آب داغ

  آزمایش ثبات رنگ كالاهاي نساجي,آزمایش روش تعيين ثبات رنگ در مقابل آب داغ,استاندارد آزمایش ثبات رنگ كالاهاي نساجي,استاندارد آزمایش روش تعيين ثبات رنگ در مقابل آب داغ,استاندارد نساجی,دانلود استاندارد آزمایش ثبات رنگ كالاهاي نساجي دانلود استاندارد آزمایش ثبات رنگ كالاهاي…

 • پرسش نامه بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری

  پرسشنامه اداری,پرسشنامه بررسی فساد اداری,پرسشنامه سازمانی,پرسشنامه عوامل کاهش فساد اداری,پرسشنامه فساد اداری,پرسشنامه کاهش فساد اداری,پرسشنامه مدیریت,دانلود پرسشنامه بررسی فساد اداری,دانلود پرسشنامه فساد اداری,دانلود پرسشنامه کاهش فساد اداری دانلود پرسش نامه بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق چگونه توانستم علل مدرسه گریزی حسین را کاهش دهم؟

  پاورپوینت مدرسه گریزی,تحقیق مدرسه گریزی,دلایل مدرسه گریزی,دلیل مدرسه گریزی,علت های مدرسه گریزی,علل مدرسه گریزی,علل مدرسه گریزی دانش آموزان,مدرسه گریزی در دانش آموزان,مدرسه گریزی در کودکان,مدرسه گریزی کودکان,مقاله مدرسه گریزی دانلود تحقیق چگونه توانستم علل مدرسه گریزی حسین را کاهش دهم؟…

 • جزوه اسکن شده درس محاسبات عددی

  جزوه درس محاسبات عددی ,جزوه درس محاسبات عددی پیشرفته,جزوه درس محاسبات عددی دکتر نیکوکار,جزوه درس محاسبات عددی رشته عمران,جزوه درس محاسبات عددی عمران,جزوه درس محاسبات عددی مهندسی صنایع,درس محاسبات عددی جزوه اسکن شده درس محاسبات عددی رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق عوامل ازدواج موفق

  ازدواج موفق,ازدواج موفق از دیدگاه اسلام,ازدواج موفق از نظر روانشناسی,ازدواج موفق چگونه است,ازدواج موفق چه ازدواجی است,ازدواج موفق چیست,ازدواج موفق دکتر فرهنگ,ازدواج موفق دکتر مجد,ازدواج موفق فرهنگ,ازدواج موفق کدام است؟,تحقیق ازدواج موفق تحقیق عوامل ازدواج موفق رفتن به سایت اصلی…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بندر ماهشهر (واقع در استان خوزستان)

  استان خوزستان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان بندر ماهشهر,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بندر ماهشهر دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بندر ماهشهر (واقع در استان خوزستان) دانلود…