پاورپوینت اصول طراحي پايگاه داده‌ها از کتاب مفاهيم بنيادي پايگاه داده‌ها سيدمحمد تقي روحاني رانكوهي

دانلود کتاب مفاهیم بنیادی پای,دانلود کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها رانکوهی,مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها,مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها روحانی دانکوهی,مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها روحانی رانکوهی فصل دوم,مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها ویرایس چهارم
دانلود پاورپوینت اصول طراحي پايگاه داده‌ها از کتاب مفاهيم بنيادي پايگاه داده‌ها سيدمحمد تقي روحاني رانكوهي

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت اصول طراحي پايگاه داده‌ها از کتاب مفاهيم بنيادي پايگاه داده‌ها سيدمحمد تقي روحاني رانكوهي،در قالب ppt و در 415 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:جلسه اول: مفاهيم پايگاه داده‌هاهدف هاي كلي: مقدمه و آشنايي با مفاهيم پايگاه داده‌هاسيستم‌ ذخيره و بازيابي اطلاعات در معناي عامرده‌هاي تكنولوژيكي سيستم مديريت پايگاه داده‌ها1- سيستم فايلينگ2- سيستم مديريت داده‌ها3- سيستم مديريت پايگاه  داده‌ها4- سيستم مديريت پايگاه  شناخت5- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي شيئ‌گرا6- سيستم هوشمند مديريت پايگاه داده‌ها7- سيستم معنايي مديريت پايگاه داده‌ها8- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي زمانبند9- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي نيم‌ساختمند و ناساختمند10- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي بي درنگ11- سيستم داده‌كاوي و كشف شناخت12- سيستم مديريت چند پايگاهي13- سيستم اطلاعات اجرائي14- سيستم فعال مديريت پايگاه داده‌ها15- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي شيئ-رابطه‌ايدادهتعريف داده از ديدگاه ANSIتعريف اطلاعتعريف دانشتعريف پايگاه داده‌هابراي ايجاد يك سيستم كاربردي دو رهيافت وجود دارد:1- رهيافت سنتي يا مشي فايلينگ2- رهيافت (مشي) پايگاهيمراحل كلي كار در مشي فايلينگمعايب مشي فايلينگمراحل كلي كار در مشي پايگاهيانواع سخت‌افزارهاي محيط پايگاه داده:1- سخت‌افزار ذخيره‌سازي داده‌ها2- سخت‌افزار پردازشگر3- سخت‌افزار همرسانش (ارتباط)انواع نرم‌افزارهاي موجود در محيط پايگاه داده‌ها:1- سيستم مديريت پايگاه داده‌ها (DBMS)2- برنامه‌هاي كاربردي قابل اجرا در محيط DBMS3- رويه‌هاي ذخيره‌شده4- نرم‌افزار شبكهجلسه دوم: مدلسازي معنايي داده‌هاهدف هاي كلي: آشنايي با مدلسازي معنايي داده‌هامدلسازي معنايي داده‌هاانواع روش هاي مدلسازي معنايي داده‌هاسه مفهوم معنايي موجود در روش ERتعريف موجوديتسه ضابطه در رابطه با تشخيص يك نوع موجوديتموجوديت مستقل و وابستهتعريف صفتصفت هيچ مقدارپذيرصفت ذخيره‌شده و مشتقارتباطخصوصيات نوع ارتباطنمودار ERنمادهاي رسم نمودار ERوضع مشاركت در ارتباطجلسه سوم: محدوديت هاي روش ERمشكلات روش ER:1- دام حلقه‌اي2- دام چندشاخه (چتري)3- دام شكافتجزيهتركيبتخصيصتعميموراثت چندگانهدسته‌بنديتجمعمراحل مدلسازي معنايي داده‌هاروش مدلسازي UMLنمادهاخصوصيات کلي روش مدلسازي معنايي داده‌هاجلسه چهارم: پايگاه داده در محيط انتزاعيهدف هاي كلي: آشنايي با پايگاه داده‌ در محيط انتزاعيپايگاه داده‌ها در محيط انتزاعيگونه‌هاي موجود ساختار داده‌اي:- ساختار داده‌اي رابطه‌اي- ساختار داده‌اي سلسله‌مراتبي- ساختار داده‌اي شبكه‌اي- ساختار داده‌اي جعبه‌اي- ساختار داده‌اي هايپرگرافي- ساختار داده‌اي ليستهاي وارونمفهوم ساختار داده‌اي در سطوح مختلف پايگاه داده‌هاساختار داده‌اي رابطه‌ايشماي پايگاه جدوليعمليات در پايگاه جدوليعملگرهاي جبر رابطه‌اي كه براي بازيابي از محيط جدولي بكار مي‌روندبرخي ويژگيهاي ساختار داده‌اي جدوليساختار داده‌اي سلسله‌مراتبيبرخي ويژگي هاي ساختار داده‌اي سلسله‌مراتبيساختار داده‌اي شبكه‌ايبرخي ويژگيهاي ساختار داده‌اي شبكه‌ايجلسه پنجم:معماري پايگاه داده‌هاهدفهاي كلي: آشنايي با معماري پايگاه داده‌‌هاديد ادراكي (مفهومي)ديد خارجيديد داخليزبان ميزبانزبان داده‌اي فرعيتقسيم‌بندي زبان داده‌اي فرعي از نظر نياز به زبان ميزبانويژگي هاي زبان داده‌اي فرعيجلسه ششم: سيستم مديريت پايگاه داده‌هاهدف هاي كلي: سيستم مديريت پايگاه داده‌هاسيستم مديريت پايگاه داده‌ها DBMSDBMS به كاربر امكان مي‌دهد تارده‌بندي سيستم‌هاي DBMS:از نظر نوع ساختار داده‌ايسيستم رابطه‌ايسيستم سلسله‌ مراتبيسيستم شبكه‌ايجز اين هااز نظر محيط سخت‌افزاري:وابسته به يك محيط خاصناوابسته به يك محيط خاصاز نظر رده كامپيوتر:خاص محيط كامپيوترهاي شخصيخاص محيط كامپيوترهاي متوسط (Mini Computer)خاص محيط كامپيوترهاي بزرگ (Main Computer)خاص محيط كامپيوترهاي خيلي بزرگ (Super Computer)اجراشونده درچند رده كامپيوتراز نظر محيط سيستم عامل:وابسته به يك سيستم عامل خاصاجراشونده در محيط چند سيستم عاملاز نظر نوع معماري سيستم پايگاه داده‌ها:با توانش ايجاد پايگاه متمركز با توانش ايجاد پايگاه نامتمركزاز نظر معماري مشتري- خدمتگزار:با توانش ايجاد معماري چند مشتري – يك خدمتگزار با توانش ايجاد معماري چند مشتري – چند خدمتگزاراز نظر زبان:سيستم داراي SQL سيستم فاقد SQLاز نظر نوع زبان داده‌اي فرعي:داراي I.DSL داراي E.DSL داراي E/I.DSLاز نظر ماهيت زبان داده‌اي فرعي:با زبان رويه‌اي با زبان نارويه‌اياز نظر سيستم فايل:خودكفا وابسته به سيستم فايل محيط سيستم عاملاز نظر نوع كاربرد:تك منظوره همه منظورهاز نظر قيمت:از حدود ده هزار دلار تا صد هزار دلار و گاه بيشتراز نظر طرز برپايي:با محدوديت برپايي يكپارچه داراي امكان برپايي گزينشياز نظر واسط كاربر: با واسط زباني با واسط غير زباني با هر دو واسطاز نظر رفتار در قبال رويدادها:سيستم فعال سيستم غير فعالاز نظر متدولوژي زبان:بدون متدولوژي شيئ‌گرايي داراي متدولوژي شيئ‌گرايياز نظر بهينه‌سازي پرسش: داراي بهينه‌سازي متعارف داراي بهينه‌سازي مبتني بر قاعده، معنايي و …از نظر نوع تراكنش:پذيرنده تراكنشهاي ساده پذيرنده تراكنشهاي با مدل پيشرفتهاز نظر نوع پردازش:با قابليت پردازش بي‌درنگ فاقد اين قابليتاز نظر رسانه ذخيره‌سازي پايگاه داده‌ها:با قابليت ايجاد MMDB فاقد اين قابليتاز نظر قابليت تعامل بين سيستمها:فاقد اين قابليت داراي قابليت تعامل با سيستمهاي همگن داراي قابليت تعامل با سيستمهاي ناهمگناز نظر پردازش داده‌هاي زمانمند:فاقد جنبه‌هاي يك سيستم زماني سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي زمانياجزاي DBMS از نماي بيروني:واحد پردازشگر پرسش‌ها و برنامه‌هاي كاربردي واحد ايجاد و مديريت داد‌هاي ذخيره‌شدهلايه هسته (سيستم كنترل يا موتور پايگاه داده‌ها) لايه مديريت محيط پايگاه داده‌ها لايه تسهيلات نرم‌افزاري (ابزارها)واحدهاي لايه هسته:1- واحد دريافت درخواست كاربر و وارسي‌هاي اوليه2- واحد توليد شماها3- پيش‌كامپايلرها براي DML4- كامپايلرها (پردازنده DML)5- پردازشگر پرسش و بهينه‌ساز پرسش6- واحد مديريت سطح داخلي7- واحد مديريت بافر8- واحد مديريت فضاي ديسك9- واحد ناظر زمان اجرا10- واحد مديريت همروندي تراكنش‌ها11- واحد مديريت انتقال داده‌ها12- واحد مديريت كاتالوگواحدهاي لايه مديريت محيط پايگاه داده‌ها:1- واحد كنترل جامعيت پايگاه داده‌ها2- واحد ترميم پايگاه داده‌ها3- واحد ايمني و حفاظت پايگاه داده‌ها4- واحد توليد نسخه‌هاي پشتيبان5- واحد توليد فايلهاي ثبت تراكنش هاجلسه هفتم: DBMS در يك سيستم كامپيوتريهدفهاي كلي: DBMS در يك سيستم كامپيوتري و مدير پايگاه داده‌هاجايگاه DBMS در يك سيستم كامپيوترياسلوب هاي عملياتيكاتالوگ سيستم و ديكشنري داده‌ها: متا داده‌هااطلاعاتي كه در ديكشنري داده‌ها نگهداري مي‌شود:پارامترهاي شناخت DBMS:پارامترهاي مربوط به توانش‌ها و كارايي سيستمتسهيلات و جنبه‌هاي ديگرمشخصات كلي سيستمپارامترهاي مربوط به معماري پايگاه داده‌هاپارامترهاي مربوط به زبان داده‌اي فرعيمدير پايگاه داده‌هابرخي مسئوليتهاي در تيم مديريت پايگاه داده‌هادر مديريت نوين سازمانها، هر سازمان داراي پنج سرمايه است:1- سخت‌افزار2- نرم‌افزار3- داده4- بودجه5- تخصصمزايا و معايب تكنولوژي پايگاه داده‌هاسيستم تك‌كاربريسيستم چند‌كاربريشرايط استفاده از تكنولوژي پايگاه داده‌ها:1- نياز به ايجاد يك سيستم يكپارچه اطلاعاتي2- حجم زياد داده‌هاي سازمان و رشد پوياي آن3- تغييرات مداوم در داده‌هاي ذخيره‌شده4- بالا بودن بسامد درخواست هاي كاربران5- نياز به اعمال كنترل متمركز و دقيق روي كل داده‌ها6- وجود ارتباطات پيچيده بين داده‌ها7- زياد بودن ميزان داده‌هاي مشترك بين برنامه‌هاي كاربردي8- مدنظر بودن صحت، دقت و سازگاري داده‌ها9- زياد بودن گزارش ها10- نياز به انجام پردازشهاي تحليلي برخط11- نياز به سيستم داده‌كاوي و كشف دانش در سازمانكاربردهاي جديد تكنولوژي پايگاه داده‌ها:سيستم پشتيبان تصميمسيستم داده‌كاوي چندرسانه‌ايسيستم انبارش داده‌هاحيطه‌هاي فضايي و جغرافياييپايگاه داده‌هاي شخصي و همراهسيستم پايگاه داده‌ها در شبكه جهاني اطلاع‌رسانيسيستم اطلاعات اجراييسيستم اطلاعات طراحيسيستم پردازش تحليلي برخط چندبعدياستقلال داده‌ايانواع استقلال داده‌اي:- استقلال داده‌اي فيزيكيچرا استقلال داده‌اي فيزيكي در سيستمهاي رابطه‌اي جديد كاملاً تامين است؟- استقلال داده‌اي منطقيجلسه هشتم: معماري سيستم پايگاه داده‌هاهدف هاي كلي: معماري سيستم پايگاه داده‌هامعماري سيستم پايگاه داده‌هامعماري متمركزمعماري مشتري- خدمتگزارطرح هاي معماري مشتري- خدمتگزارمزاياي معماري مشتري- خدمتگزار در مقايسه با معماري متمركز:تقسيم پردازشكاهش ترافيك شبكهاستقلال ايستگاه هاي كاراشتراك داده‌هامعماري توزيع‌شده ويژگي هاي معماري توزيع‌ شدهمزاياي معماري توزيع شدهمعايب معماري توزيع‌ شدهمعماري با پردازش موازيمعماري با حافظه مشتركمعماري با ديسك هاي مشتركمعماري بي‌اجزاء مشتركجلسه نهم: مدل رابطه‌ايهدف هاي كلي: آشنايي با مدل رابطه‌ايمفاهيم اساسي مدل رابطه‌ايبخش هاي اساسي مدل داده‌اي:1- بخش ساختاري2- بخش عملياتي (پردازشي)3- بخش جامعيتيتعريف رابطهتناظر بين مفاهيم رابطه اي و مفاهيم جدوليويژگي هاي رابطهانواع رابطهميدان (دامنه)مزاياي ميدانرابطه نرمال و غير نرمالدليل لزوم نرمال بودن رابطه:1- سادگي در نمايش ظاهري رابطه (جدول با سطرهاي ساده‌تر)2- سادگي دستورات DSL (بويژه DML و DDL)3- سادگي در اجراي عمليات در پايگاه داده‌هامعايب رابطه نرمالمزايا و معايب رابطه غيرنرمالکليد در مدل رابطه‌اي:ابر كليدكليد كانديدكليد اصليكليد ديگر (بديل)كليد خارجيجلسه دهم: قواعد جامعيت پايگاه داده‌هاهدف هاي كلي: آشنايي با قواعد جامعيت پايگاه داده‌هاجامعيت پايگاه داده‌هاعواملي كه سبب نقض جامعيت مي‌شوند:اشتباه در برنامه‌هاي كاربردياشتباه در وارد كردن داده‌هاوجود افزونگي كنترل نشدهتوارد تراكنش ها به گونه‌اي كه داده نامعتبر ايجاد شود.خرابي هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاريانواع قواعد جامعيت1- قواعد كاربري (قواعد خاص)انواع قواعد كاربري در مدل رابطه‌اي2- متا قواعد (قواعد عام)انواع متاقواعد1- قاعد (جامعيت موجوديتي)2- قاعده (جامعيت ارجاعي)راه هاي اعمال قواعد جامعيت1- معرفي كليد اصلي2- اعلام هيچ مقدارناپذيري صفت3- معرفي كليد خارجي4- اعلان محدوديت هاي مورد نظر، در شماي پايگاه داده‌ها5- نوشتن رهانا6- اعلان محدوديت ها با استفاده از مكانيسم اظهاركاربردهاي جبر رابطه‌اي1- بازيابي داده‌ها2- ذخيره‌سازي داده‌ها3- تعريف انواع رابطه‌هاي مشتق4- تعريف قواعد براي كنترل پايگاه داده‌ها5- تعريف داده‌ها به عنوان حيطه بعضي عمليات كنترل همروندي تراكنش ها6- ضابطه تشخيص كامل بودن زبانهاي رابطه‌ايحساب رابطه‌ايمزاياي مدل رابطه‌ايمعايب مدل رابطه‌ايكاتالوگ در مدل رابطه‌ايدر كاتالوگ اطلاعاتي در مورد اشياء ذيل نگهداري مي‌شودجلسه يازدهم: زبان SQLهدف هاي كلي: آشنايي با زبان SQLآشنايي با يک زبان رابطه اي SQLانواع زبان هاي رابطه‌ايSQUARESEQUELSQLQUELQBEDATALOGامكانات مهم زبان SQLدستورات تعريف داده‌ها1-1- تعريف شما 1-2- انواع داده‌اي1-3- دستور ايجاد جدول 1-4- دستور حذف جدول1-5- دستور ايجاد و حذف ديد1-6- دستور مجاز شماريدستورات مجازشماري2-1- دستور بازيابي (SELECT)توابع جمعي (گروهي)امكان LIKE و NOTLIKEآزمون تست وجود هيچ مقدار در يك ستونامكان UNION و UNION ALLامكان GROUP BY: (گروه‌بندي)امكان HAVINGامكان BETWEENدستورات پردازش داده‌هادستورات پردازش داده‌ها به طور ادغام‌شدنيدستورات نوشتن ماژول و رويهدستورات كنترل جامعيتدستورات كنترل تراكنش هاجلسه دوازدهم: ادامه زبان SQLهدف هاي كلي: آشنايي با زبان SQLدستورات پردازش داده‌ها2- 2- دستورات عمليات ذخيره‌سازي دستور UPDATEدستور DELETEدستور INSERTجمع‌بندي در مورد امكانات نسخه SQL1دستوراتي كه در نسخه SQL2 تغيير كردند يا به آن اضافه شدنددستور تعريف داده‌هادستور تعريف ميدانانواع داده‌ايدستور تغيير ميداندستور حذف ميداندستور ايجاد جدولدستور تغيير جدولدستور بازيابيامكانات جامعيتيامكانات ايمنيSQL پوياتعريف جدول موقتدستور حذف جدولامكانات جامعيتيامكانات ايمنيامتيازهادستوراتي كه در نسخه SQL3 تغيير كردند يا به آن اضافه شدندنوع داده مجردرهاناكاربرد رهاناتراكنشطرح هاي اجراي تراكنش هاطرح اجراي متواليطرح اجراي همروندتكنيك هاي كنترل همرونديجلسه سيزدهم: آشنايي با ديد در مدل رابطه‌ايديدهاي رابطه‌ايديد در SQLمزاياي ديدمعايب ديدعمليات در ديدهاي رابطه‌ايعمليات ذخيره‌سازي در ديدهاي رابطه‌ايديدها از نظر پذيرش عمليات ذخيره‌سازيديدهاي پذيراديدهاي ناپذيرامشكلات مهم تر ديدهاي پذيرا:بروز عارضه جانبي در خود ديدبروز عارضه جانبي در ديدهاي ديگرنقض قاعده جامعيتبروز فزونكاري در سيستمتغيير ماهيت عمل درخواست شدهتعدد تبديلات و مشكل تصميم‌گيريويژگي هاي ديدهاي قابل به هنگام‌سازيجلسه چهاردهم: طراحي پايگاه داده‌هاي رابطه‌ايهدف هاي كلي: آشنايي با طراحي پايگاه داده‌هاي رابطه‌ايطراحي پايگاه داده‌هاي رابطه‌اي (روش بالا به پايين)مراحل طراحي پايگاه داده‌هامطالعه و شناخت خرد جهان واقعانجام عمليات مهندسي نيازهامدل سازي معنايي داده‌هاطراحي منطقي پايگاه داده‌هاطراحي فيزيكي پايگاه داده‌هاانجام تحليل عملكردي: تعيين تراكنش هاطراحي برنامه‌هاي كاربردي و واسطه اي كاربريروش هاي طراحي منطقي پايگاه داده‌هاروش بالا به پايينروش سنتز رابطه‌ايروش تركيبيخصوصيات طراحي خوبروش تبديل نمودار ER به رابطه‌هاجلسه پانزدهم: نرمالترسازي رابطه‌هاهدف هاي كلي: آشنايي با نرمالترسازي رابطه‌هاطراحي پايگاه داده‌هاي رابطه‌ايروش سنتز: نرمالترسازي رابطه‌هاصورت هاي نرمالصورت نخست نرمال (1NF)صورت دوم نرمال (2NF)صورت سوم نرمال (3NF)صورت نرمال بايس- كاد (BCNF)صورت چهارم نرمال (4NF)صورت پنجم نرمال (5NF)صورت نرمال ميدان-كليدي (DKNF)صورت نرمال تحديد- اجتماع (RUNF)وابستگي تابعيوابستگي تابعي نامهم (بديهي)قواعد استنتاج آرمسترانگمجموعه كاهش‌ناپذير وابستگي هاي تابعيوابستگي تابعي تام (كامل)رابطه 1NFرابطه 2NFرابطه 3NFصورت نرمال بايس- كادوابستگي تابعي چندمقداريرابطه 4NFوابستگي تابعي چندمقداري ادغام‌ شدهرابطه 5NFمزاياي نرمالترسازيمعايب روش نرمالترسازيجلسه شانزدهم: طراحي فيزيكي پايگاه داده‌هاهدف هاي كلي: آشنايي با طراحي فيزيكي پايگاه داده‌هاطراحي فيزيكي پايگاه داده‌هاتحليل عواملتصميمات در طراحي فيزيكياهداف تنظيم پايگاه داده‌هاتسريع اجراي برنامه‌هاي كاربرديكاهش زمان پاسخدهي پرسش هابهبود توان عملياتي سيستم مديريت پايگاه داده‌هااجتناب از خريد سخت‌افزار بيشتركاهش اندازه پيكربندي سخت‌افزاريرضايت بيشتر كاربران سيستماطلاعات لازم در تنظيم پايگاه داده‌هااطلاعات در مورد خود DBMSاطلاعات اوليه مورد استفاده در طراحي منطقي و فيزيكي پايگاهآمار جمع‌آوري‌شده توسط DBMS و DBA در مورد رفتار سيستم مانندكارديناليتي هر رابطهتعداد مقادير متمايز براي هرصفت و درصد هيچ‌مقدار براي هر صفتفركانس عرضه هر پرسش به سيستم و فركانس اجراي آنفركانس اجراي هر تراكنشاندازه صفحاتزمان اجراي پرسش ها و تراكنش هامسائل مطرح در تنظيمكارهاي لازم براي اصلاح شاخص هاي ايجادشده در مرحله تنظيم پايگاه داده‌هاايجاد شاخص هاي جديدحذف برخي از شاخص هاكاهش تعداد شاخص ها روي صفاتي كه مقاديرشان مرتب تغيير مي‌كنند.اصلاح شاخص هايي كه در كنترل همروندي تراكنش ها تاثير دارندبازسازي شاخص ها مي‌تواند در كارايي سيستم تاثير مثبت داشته باشددر
بعضي از RDBMSها بهينه‌ساز، اگر در پرسش، عبارت محاسباتي، مقايسه يا هيچ
مقدار و محاسبه تفاوت مقادير وجود داشته باشد، از شاخص استفاده نمي‌كند

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها روحانی دانکوهی مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها ویرایس چهارم مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها روحانی رانکوهی فصل دوم دانلود کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها رانکوهی دانلود کتاب مفاهیم بنیادی پای

 • تحقيق تست هوشی گودنیاف (آدمک)

  تحقيق,تحقيق تست هوشی گودنیاف (آدمک),دانلود تحقيق,روانشناسي,كار تحقيقي دانلود تحقيق تست هوشی گودنیاف (آدمک) دانلود فایل آزمون فلورانس گودنیاف در سال 1926 ابداع کرده است و در سال 1926 هم ارائه شد.این آزمون از 3 ساله تا 18 سالگی معتبر است…

 • تحقیق وب‌ سایت کتابفروشی آنلاین

  پایان نامه طراحی وب‌ سایت کتابفروشی آنلاین,پایان نامه وب‌ سایت کتابفروشی آنلاین,پروژه وب‌ سایت کتابفروشی آنلاین,تحقیق وب‌ سایت کتابفروشی آنلاین,طراحی وب‌ سایت کتابفروشی آنلاین,مقاله وب‌ سایت کتابفروشی آنلاین,وب‌ سایت کتابفروشی آنلاین دانلود تحقیق وب‌ سایت کتابفروشی آنلاین دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت فصد

  آموزش فصد خون,انواع فصد,عوارض فصد خون,فصد,فصد دست راست,فصد سیاتیک,فیلم فصد خون,مضرات فصد خون پاورپوینت فصد رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت فصدقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 42بخشی از پاورپوینت:تعريف فصد:فصد استفراغي است کلي که در آن اخلاط اربعه به طريق تفريق…

 • گزارش کارآموزی در گاوداري

  دانلود کارآموزی گاوداري هنرستان شهيد بهشتي,دانلود گزارش کار گاوداري هنرستان شهيد,دانلود گزارش کارآموزی گاوداري هنرستان شهيد بهشتي,کارآموزی گاوداري هنرستان شهيد بهشتي,کارورزی گاوداري هنرستان شهيد بهشتي,گزارش کارآموزی گاوداري هنرستان شهيد بهشتي گزارش کارآموزی در گاوداري رفتن به سایت اصلی در زیر…

 • نمونه شرح متدولوژي مديريت ريسك پروژه قطار شهری

  شرح متدولوژي مديريت ريسك پروژه قطار شهری,متدولوژي مديريت ريسك پروژه قطار شهری,متدولوژي مديريت ريسك پروژه مترو,متدولوژي مديريت ريسك مترو,نمونه شرح متدولوژي مديريت ريسك پروژه قطار شهری,نمونه متدولوژي مديريت ريسك پروژه مترو دانلود نمونه شرح متدولوژي مديريت ريسك پروژه قطار شهری…

 • پاورپوینت فرهنگ و جامعه

  تاثیر فرهنگ بر انسان,تعریف فرهنگ و انواع آن,فرهنگ جامعه در جدول,فرهنگ چیست,فرهنگ چیست مقاله,مفهوم فرهنگ,نقش فرهنگ در پیشرفت جامعه,نقش فرهنگ در جامعه اسلامی پاورپوینت فرهنگ و جامعه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت فرهنگ و جامعهقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 15بخشی…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان دنا

  استان کهگیلویه و بویراح,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دنا,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان دامغان,شیپ فایل سازندهای شهرستان دنا,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان دنا,نقشه زمین شناسی شهرستان دنا,نقشه سازندهای شهرستان دنا,نقشه لیتولوژی شهرستان دنا دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان دنا دانلود…

 • تحقیق برنامه ريزي درسي و و چگونگي استفاده از وقت

  استفاده از وقت,برنامه ریزی,برنامه ریزی درسی تحقیق برنامه ريزي درسي و و چگونگي استفاده از وقت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع برنامه ريزي درسي و و چگونگي استفاده از وقت،در قالب word و در 40 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از…

 • تحقيق تحليل کنت پولاک (شاه، كارتر و جمهوري اسلامي ايران)

  تحقيق علوم سياسي,تحليل كنت پولاك,جمهوري اسلامي ايران,دانلود تحقيق,شاه,علوم سياسي,كار تحقيقي علوم سياسي,كارتر,كنت پولاك دانلود تحقيق تحليل کنت پولاک (شاه، كارتر و جمهوري اسلامي ايران) دانلود فایل تخيل يا تحليل پولاک، پاسخ به اين پرسش ها است که: آيا شاه به…

 • جزوه فیزیک2 (مجموعه فیزیک)

  جزوه فیزیک 2,جزوه فیزیک 2 ,جزوه فیزیک 2 دانشگاه,جزوه فیزیک 2 دبیرستان,جزوه فیزیک 2 هالیدی,دانلود جزوه فیزیک 2,دانلود جزوه فیزیک 2 ,دانلود جزوه فیزیک 2 دانشگاه,دانلود جزوه فیزیک 2 دبیرستان,دانلود جزوه فیزیک 2 هالیدی دانلود جزوه فیزیک2 (مجموعه فیزیک) دانلود…