تحقیق در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

پاورپوینت نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات,تحقیق نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات,کار تحقیقی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات,مقاله نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات,نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات,هیات منصفه دادگاه مطبوعات
تحقیق در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

رفتن به سایت اصلی

فهرست مطالب:مقدمه     فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفهبخش نخست : تعریف هیات منصفه     مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن    مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران    بخش دوم :پیشینه هیات منصفه     مبحث اول : در جهان غرب    مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام     گفتار اول : در اسلام     گفتار دوم : در ایران     فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتیبخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات     مبحث نخست : آزادی مطبوعات     گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات    گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات    بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه     مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه     گفتار اول : در انگلستان     گفتار دوم : در حقوق اسلام     گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی     مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه     گفتار اول : در انگلستان    گفتار دوم : در حقوق اسلام    گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی     بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه     الف : نظریه قضایی     ب : نظریه مشورتی     ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی     فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکماتبخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه     مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین    مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران    بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات    مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری     مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران     گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307 گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310    گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324    گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364     گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379    فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتبخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی     مبحث اول : جرم سیاسی    گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران     گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی    الف: محاربه و افساد فی الارض    ب : بغی    مبحث دوم : جرم مطبوعاتی     گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران     گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی     بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی این گونه جرایم     مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم     گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی     الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی     ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی     ج : دادرسی علنی    گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی     الف : عدم استداد مجرمین     ب : از نظر تکرار جرم     ج : حضور در زندان    د : از دیدگاه عفو مجرمین    هـ : از نظر اعاده حیثیت     نتیجه گیری     کتابنامه     بخشی از متن کار تحقیقیچکیده :هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد . در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید . لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت . و اصل 168 بدان اختصاص یافت ، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد .مقدمه :تحقیقی که اينجانب تهيه كرده ام در بررسي و ارزيابي مقوله هيات منصفه مي باشد . اين تحقيق شايد بتواند حداقل يك صدم سئوالات پيرامون هيات منصفه را جواب دهد . اين تحقيق در چهار فصل تهيه شده است .در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام  و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و اجتماع عمل می کند . براستی اگر در جامعه پیچیده امروزی ما مطبوعات نبودند جامعه دچار چه سردرگمی می شد ؟! اگر مطبوعات در جامعه ای حضور نداشته باشند و یا حضور داشته ولی حضوری کم فروغ چه مصیبت هایی ممکن است گریبانگیر جامعه شود ؟ همه این سوالات سعی شده است در گفتار اول این مبحث پیرامون نقش هیات منصفه جواب داده شود . اما گفتار دوم این مبحث مربوط می شود به محدودیت هایی که ممکن است توسط قانون جهت خروج از هرج و مرج توسط مطبوعات بوجود آید . آنچه که در این گفتار شما خواهید خواند پیرامون این مقوله است که ما چگونه باید مطبوعات را محدود کنیم و اگر محدود می کنیم این محدوده تا به کجا باشد . بخش دوم این فصل مربوط می شود به ماهیت ونقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات که چون همگی به نقش و وظیفه هیات منصفه واقفیم فقط سعی شده که نظریه منتقدان و مخالفین این نهاد در سه گفتار بررسی شود . که ابتدا نظریه منتقدین حقوق انگلستان به عنوان خواستگاه هیات منصفه و سپس نظریه حقوقدانان اسلامی (که در هر دو حقوق این نهاد با مخالفین روبرو بود) ولی در میان حقوقدانان ایرانی کسی مخالف هیات منصفه نبود ، بررسی نمودم . در مبحث دیگر نظریه موفقان هیات منصفه را همچنان در سه گفتار بررسی کردم که حقوقدانان انگلیسی به عنوان اولین گروه را بیشتر موافق این مقوله دیدم هر چند که ممکن است با این مقوله در جاهایی نیز مخالفت شده باشد ولی در حقوق ایران همچنان که گفتم هیچ مخالفتی وجود نداشت بلکه حقوقدانان ایرانی بیشتر سعی کرده بودند نظریه مخالفین این مقوله را جواب دهند . در میان حقوقدانان ایرانی نیز بیشتر آنها متمایل به حضور هیات منصفه بودند . بخش سوم این فصل نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه بررسی می شود که در ابتدا نظریه گروهی که کار هیات منصفه را کاری قضایی می دانستند بررسی در مرحله بعدی نظریه گروهی را که نقش هیات منصفه بیشتر عملی مشورتی می دانستند مورد بررسی قرار گرفته وبالاخره در آخر نظریه گروهی که هیات منصفه را نماینده افکار عمومی می دانستند مورد بررسی قرار دادم . که به نظر می رسد باید هیات منصفه را همان نماینده افکار عمومی در نظر گرفتاین فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات :94

 

نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات تحقیق نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات کار تحقیقی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات مقاله نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات پاورپوینت نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات هیات منصفه دادگاه مطبوعات

 • پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام

  پرسشنامه استرس شغلی,پرسشنامه استرس شغلی hse,پرسشنامه استرس شغلی osipow,پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز,پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام,دانلود پرسشنامه استرس شغلی,دانلود پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام دانلود پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام دانلود فایل دانلود پرسشنامه استرس شغلی هلریگل…

 • روانشناسي زنان

  تصورات پسران از دختران,فرار از زنانگی,مشکلات ازدواج دانلود روانشناسي زنان دانلود فایل فهرست مطالب : مقدمه خاستگاه عقده اختگی در زنان فرار از زنانگی عقده نرینگی در زنان از نگاه مردان و زنان تصورات پسران از دختران تصورات ما از…

 • تحقيق مشاجره و اختلافات زوجين بهمراه پرسشنامه

  اختلاف زوجين,بحث و دعوا,پرسشنامه,تحقيق,دانلود تحقيق,علوم اجتماعي,كار تحقيقي,مشاجره,مشاجره و اختلاف زوجين دانلود تحقيق مشاجره و اختلافات زوجين بهمراه پرسشنامه دانلود فایل مقدمه:در اين تحقيق تلاش شده است راه هاي روابط زناشويي موفق را نشان دهيم و دستورالعملي براي ايجاد يك رابطه…

 • پاورپوینت آسیب و اختلال سر و گردن

  آسیب,اختلال,پاورپوینت,گردن پاورپوینت آسیب و اختلال سر و گردن رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آسیب و اختلال سر و گردن،در قالب ppt و در 58 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:یافته هافیزیولوژی کاربردیفاقد ذخیره مهمّ ترین منبع انرژی مغزهمودینامیکhyperemiaمکانیسم آسیبانواع آسیب تروماتیکHIGH…

 • هفت روش کنترل کیفیت

  اسلاید,پاورپوینت,روش,کنترل,کیفیت,هفت دانلود هفت روش کنترل کیفیت دانلود فایل هفت روش کنترل کیفیت در قالب پاورپوینت و در 62 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: هفت روش کنترل کیفیت پاورپوینت اسلاید

 • پاورپوینت محاسبات زمانی در شبکه AoA

  اموزش رسم شبکه cpm,ترسیم شبکه برداری,رسم شبکه aoa,شبکه گره ای کنترل پروژه,مثال رسم شبکه برداری,مثال رسم شبکه گره ای,مثال مسیر بحرانی cpm,محاسبه مسیر بحرانی پاورپوینت محاسبات زمانی در شبکه AoA رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت محاسبات زمانی در شبکه…

 • پاورپوینت مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان

  اختلال اضطراب فراگیر ( GAD),اختلال پانیک,ارائه درمانهای روانشناخت,افسردگی,پاورپوینت مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان,مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان,موضوعات و انواع مشاوره پاورپوینت مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت…

 • تحقيق قارچ هاي خوراكي

  تحقيق كشاورزي و زراعت,دانلود تحقيق,قارچ,قارچ خوراكي,قارچهاي خوراكي,كار تحقيقي كشاورزي و زراعت,كشاورزي و زراعت دانلود تحقيق قارچ هاي خوراكي دانلود فایل مقدمهتاریخچه كشت و استفاده از قارچهای خوراكی در ایران و جهانبا توجه به اسناد ومداركی كه در دسترس است تاریخ…

 • تحقیق شاهنشاهی پهلوی در ایران

  پروژه شاهنشاهی پهلوی در ایران,تحقیق در مورد شاهنشاهی پهلوی در ایران,دانلود تحقیق شاهنشاهی پهلوی در ایران,دانلود رایگان تحقیق شاهنشاهی پهلوی در ایران,شاهنشاهی پهلوی در ایران,مقاله در مورد شاهنشاهی پهلوی در ایران,مقاله شاهنشاهی پهلوی در ایران تحقیق شاهنشاهی پهلوی در ایران…

 • تحقیق آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی

  آموزش,دروازه,زمین فوتبال,فوتبال,کرنر,نقطه پنالتی تحقیق آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی،در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل:زمین فوتبالدروازهمنطقه دروازه خط میانی منطقه پنالتی نقطه پنالتی منطقه کرنر آرایش تیمی بازیکنان…