تحقیق خط مشي يكنواخت برحسب وظائف و مسئوليتهاي حفاظتي اركان دوم به منظور تامين و جلوگيري از هر گونه ا

اتلاف وقت,اركان دوم,تامين,تهيه,جلوگيري,خط مشي يكنواخت,وظائف و مسئوليتهاي حفاظتي
تحقیق خط مشي يكنواخت برحسب وظائف و مسئوليتهاي حفاظتي اركان دوم به منظور تامين و جلوگيري از هر گونه ا

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:منظور :تهيه خط مشي يكنواخت برحسب وظائف و مسئوليتهاي حفاظتي اركان دوم به منظور تامين و جلوگيري از هر گونه اتلاف وقت2- هدف:الف) اجراي مقررات حفاظتي در كليه امور خدمتي واداري گردان دوم.ب) مشاور فرماندهي در موضوعات پرونده‌ها و خطي مشي مربوطه به تامين.پرونده) تهيه طرحها و روشهاي لازم به منظور كنترل تردد، روش جاري حفاظتي و حفاظت فيزيكي گردان دوم و تاسيسات حساس.1) تنظيم لوح حفاظت فيزيكي به انضمام طرحهاي بليات (سيل، زلزله و آتش سوزي)2) تعويض طرح حفاظت فيزيكي گردان دوم به محض تغيير فرمانده يا تغيير در تاسيسات و موقعيت گردان.3) تمرين طرحهاي بليات (سيل، زلزله و آتش‌سوزي) بطور ماهيانه و ارسال جدول زمانبندي و نتيجه اجراي تمرين در رده بالاتر.4) كنترل و بازديد عوامل نگهباني و عناصر گشتي بطور مداوم توسط گروهبان نگهبان گردان و گروهان و گروهبان گشت.5) بازديد به موقع از سيستم روشنايي گردان و ساختمانهاي واسطه به آن بخصوص قسمت اسلحه‌خانه.6) بازديد به موقع از سيستم موانع (انساني و مصنوعي)7) بازديد به موقع از سيستم ارتباط و مخابرات (با سيم، بي‌سيم، امربر)8) بازديد به موقع اعلام خطر (حفاظت از اسناد طبقه‌بندي شده و امحاء آنها)9) بازديد به موقع از وسايل حريق سطلهاي شن و كپسولهاي آتش نشاني 10) كنترل و بازديد پرسنل تيمهاي بليات (سيل، زلزله و آتش‌سوزي) بطور مرتب.11) برآورد نيازمندي اقلام حفاظت فيزيكي (سر رشته داري- مخابرات- مهندسي) بطور ساليانه و ارسال به رده بالاتر.12) تنظيم تعرفه حفاظت فيزيكي براي هر سال با عملكرد موجودي نيازمندي و ارسال به رده بالاتر.13) درخواست و پيگيري نيازمنديهاي يگان در مورد حفاظت فيزيكي.14) دريافت و تقسيم و بهره‌برداري از اقلام مزبور.15) تهيه طرحهاي حفاظت و تخليه (دستورالعملهاي حفاظتي) طرحهاي بازديد كلاسهاي اطلاعاتي و وظايف.16) نظارت بر چگونگي نگهداري اسناد و مدارك طبقه‌بندي شده.اجرا:الف) كليه موارد و مندرجات روش‌ جاري گردان دوم برابر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و مقررات حفاظتي هنگ دوم تنظيم گردد.1- كليه يگانها تا رده گروهان موظفند نسبت به تهيه و تنظيم طرح حفاظت خود را برابر دستورالعمل‌هاي صادره اقدام و به منظور تصويب به قسمت ركن 2 ارسال دارند ضمناً چنانچه تغييري در اماكن و تاسيسات و استعداد يگانها پديد آيد بلادرنگ طرح مجدد تنظيم و آنرا جايگزين نمايند و طبقه‌بندي طرحهاي حفاظت خيلي محرمانه اعلام مي‌گردد.2- طرحهاي مربوطه به سوانح طبيعي (سيل- زلزله- آتش‌سوزي)هر سه ماه يكبار و يك نسخه با طبقه‌بندي صادره از طرحهاي مربوط به سوانح طبيعي جهت استفاده اجراي بعد از خدمت در اتاق گروهبان نگهبان گردان در محل مخصوص نگهداري مي‌گردد و گروهبان نگهبان گردان در مواقع لزوم با استفاده از طرحهاي مزبور تا حضور فرماندهان اقدامات لازم را معمول دارند.3- تشكيل كميسيون حفاظت:اين كميسيون هماهنگي و همكاري لازم و بررسي در مورد چگونگي وضعيت حفاظت اماكن تاسيسات هر سه ماه يكبار (فروردين، تير، آبان، بهمن) با شركت عناصر مسئول روساي اركان دوم و سوم گردانها تشكيل و در مورد وضعيت حفاظت جاري موجود بررسي و اشكالات موجود به عناصر ياد شده رسيدگي و در صورت لزوم اتخاذ تصميمات جديد پس از تصويب فرماندهي در تعيين روش‌ جاري قيد و به رده بالاتر گزارش گردد.4- كليه امور مربوط به حفاظت پرسنل بعهده حفاظت بوده و هر گونه نيازمندي در اين مورد از طريق حفاظت انجام مي‌گيرد و در مورد صلاحيت پرسنل به عهده حفاظت بوده و در هر گونه جاي حساس گمارده مي‌شوند اين اقدام با همكاري قسمت تامين و ركن يكم از طريق حفاظت عملي مي‌گردد و در مورد پرسنلي كه دسترسي به اسناد طبقه‌بندي شده دارند بايستي از طريق قسمت حفاظت استعلام صلاحيت شوند.5- در مورد حفاظت اسناد طبقه‌بندي شده به شرح زير اقدام مي‌شوند:الف) اسناد و مدارك طبقه‌بندي شده 1 با برگهاي پوشش تهيه و برابر مندرجات آيين‌نامه مقررات حفاظت نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران ضبط مي‌نمايد.ب) هر قسمت دايره اسناد طبقه‌بندي شده 1 از يكديگر تفكيك نموده و در كمدهاي ديواري مقفل، كمدهاي فلزي و كابينهاي كشودار فلزي مقفل و صندوقهاي نسوز مجهز به قفل رمز ضبط و نگهداري مي‌نمايد.پ) اسناد طبقه‌بندي شده يا با برگ رسيد و يا با پرسنلي كه صلاحيت آنان مورد تاييد است مبادله نمايند.ت) در داخل محوطه نظامي و گردان اسناد طبقه‌بندي شده بوسيله پرسنل مسئول و در داخل از گردان به وسيله پيك مخصوص انجام دهيد.ح) برداشت رونوشت از اسناد طبقه‌بندي شده قوياً خوداري نمايند، نمونه‌هاي محرمانه به صندوقهاي نسوز مجهز به قفل رمز بايستي تنظيم و بر روي آن الصاق گردد.ج) تعويض رمز صندوقهاي نسوز هر شش ماه يكبار توسط تامين انجام مي‌گيرد كه نتيجه مجدداً با فرم جديد سيستم در پاكته به تامين گزارش مي‌گردد و در مورد استفاده از صندوقهاي نسوز مجهز به قفل رمز بايستي از دستورالعملها و راهنماي مربوطه استفاده نمايند.خ) نصب اتيكت در اين ميز اسناد طبقه‌بندي شده وجود ندارد بر روي كليه ميزها ضروري است كميسيوني به منظور رسيدگي در مورد حفاظت يگانهاي هر سه ماه يكبار از افسران ستاد كه رسيدگي به موقع يا بايگاني بخصوص حفاظت اسناد و نتيجه را گزارش نمايند. اين كميسيون صرفاً به منظور همكاري و رفع نواقص و راهنمائيهاي لازم در اين مورد است.6- نظافت دفاتر و اتاقهاي همواره يك ربع ساعت قبل از خاتمه خدمت بايستي انجام شود و كليه اوراقي كه در ظرفهاي كاغذ باطله جمع‌آوري شده بوسيله كيسه جهت انهدام به حاوابه تحيول مي‌شود بازديد اتاق در نظر پرونده‌ها، صندوقها، كشوها، بخاري، كولر و لامپ بررسي مي‌شود و بعد تنظيم فرمهاي 5 و 6 آيين‌نامه و مقررات حفاظت درها، پنجره‌هاي دفاتر اتاقها زير نظر نگهبان مسئول قفل و كليد آن در تابلوي مخصوص كه در دفتر عناصر نگهباني جهت اين منظور تهيه و تعبيه شده است نصب مي‌نمايد بعد از خاتمه كار گروهبان نگهبان گردان و گروهبان نگهبان گروها موظف است از كليه اركان و دفاتر بازديد و بازرسي را چند بار در مدت نگهباني انجام دهد.گروهبان نگهبان گردان و گروهانها براي ساعت غير خدمت تعيين شده كه در صورت لزوم بتوانند اقدامات ستادي در اجراي اوامر فرماندهي بعمل آورده و اقدامات احتياطي از سوزاندن كاغذهاي غير اداري و باطله و برگه‌هاي موجود در اماكن بويژه در ساعت غير خدمت جلوگيري به عمل آيد جهت جلوگيري از هر گونه پيشامد غير مترقبه از سيم‌كشي غير مجاز و استفاده از وسايل برقي غيرمجاز خودداري گردد و تامين در اين مورد نظارت دقيق بعمل آورد يگاني موظفند براي جلوگيري از حريق بخصوص براي اسلحه‌خانه انبار و آسايشگاه از سطلهاي شن آماده استفاده نمايند و در هر گروهان به تعداد سه سطل شن بادي و براي سالحه‌خانه نيز 2 سطل شن بادي در نظر گرفته شده كه بايستي جلو درب ورودي آماده باشد كپسولهاي آتش‌نشاني در اختيار يگانهاست بايستي در محلهاي تعيين شده از طريق تاسيسات كه روي آن نيز دستورالعمل از آن نيز مشخص گرديده است نصب گردد.7- حفاظت فيزيكي:كليه نيازمنديهاي فيزيكي برابر مقررات و روش‌جاري از طريق سرويسهاي مسئول برآورد و تقاضا مي‌گردد.8- برآورد اطلاعاتي:كليه پرسنل موظفند بر حسب موقعيت اطلاعات جمع‌آوري شده را بموقع به يگانهاي مسئول گزارش نمايند.9- تشكيل كلاس توجيه حفاظتي: در اجراي آموزشهاي اطلاعاتي كه برنامه‌هاي مصوبه در نظر گرفته شده براي افسران و درجه داران كه با اسناد طبقه‌بندي شده كار مي‌نمايند و همچنين آموزش لازم براي دانشجويان و دانش‌آموزان كه به خدمت مقدس سربازي احضار مي‌گردند برابر آئين‌نامه تصويبي انجام مي‌شود.10- نگهباني: نگهباني به شرح ذيل در گردان دوم تعيين گرديده است.1- گروهبان نگهبان گردان گروهان پاسنجش نوبت چي آسايشگاه، اسلحه‌خانه و مناطق عمومي.الف) ساعت تعويض نگهباني در روزهاي عادي ساعت 30/9 و روزهاي پنجشنبه و جمعه ساعت 00/9 صبح انجام خواهد گرفت و در ساعت 30/16 توسط افسر بازديد به عمل مي‌آيد.ب) تجهيزات و لباس نگهباني «دستورات فرماندهي»:1- لباس گروهبان نگهبان گردان لباس كار و فصل.2- لباس دانشجويان و نگهبان يگانها لباس كار خواهد بود.3- تجهيزات نگهبانان: كليه عناصر نگهباني بايستي از كمربند برزنتي، سرنيزه، كلاه‌كار و پوتين استفاده نمايند. نگهبانان اسلحه‌خانه با سرنيزه انجام وظيفه مي‌نمايند….این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 63

 

تهيه خط مشي يكنواخت وظائف و مسئوليتهاي حفاظتي اركان دوم تامين جلوگيري اتلاف وقت

 • پاورپوینت هندسه هذلولوی

  آشنایی با هندسه هذلولوی,پاورپوینت هندسه هذلولوی,پایان نامه هندسه هذلولوی,جزوه هندسه هذلولوی,دانلود جزوه هندسه هذلولوی,دانلود کتاب هندسه هذلولوی,کاربرد هندسه هذلولوی,کتاب هندسه هذلولوی,هندسه هذلولوی,هندسه هذلولوی چیست,و بیضوی دانلود پاورپوینت هندسه هذلولوی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع هندسه هذلولوی،در قالب ppt و…

 • تحقیق چدن خاكستري

  پاورپوینت آماده مهندسی مواد چدن خاكستري,پاورپوینت چدن خاكستري,تحقیق چدن خاكستري,چدن خاكستري,دانلود power point چدن,دانلود پاورپوینت چدن خاكستري,دانلود پاورپوینت در مورد چدن خاكستري,دانلود تحقیق چدن خاكستري,دانلود رایگان پاورپوینت چدن خاكستري تحقیق چدن خاكستري رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق چدن خاكستريقالب…

 • تحقیق انواع گل و گیاه و مشخصات آن ها

  تحقیق گیاهان,تحقیق گیاهان دارویی,تحقیق گیاهان سمی,فیزیولوژی گیاهی,فیزیولوژی گیاهی ppt,فیزیولوژی گیاهی چیست؟,گیاه شناسی,گیاه شناسی عمومی,گیاه شناسی گندم,گیاهان دارویی,گیاهخواری,مقاله گیاه,مقاله گیاه شناسی,مقاله گیاهان,مقاله گیاهان دارویی دانلود تحقیق انواع گل و گیاه و مشخصات آن ها دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع انواع گل و…

 • پکیج یونیتی اصل 2D Toolkit

  پکیج 2D Toolkit,پکیج آماده یونیتی,پکیج آموزش یونیتی,پکیج رایگان یونیتی,پکیج های یونیتی,پکیج هوش مصنوعی یونیتی,پکیج یونیتی,خرید پکیج یونیتی,دانلود پکیج یونیتی,دانلود رایگان پکیج یونیتی,درخواست پکیج یونیتی,دریافت پکیج یونیتی دانلود پکیج یونیتی اصل 2D Toolkit دانلود فایل دانلود پکیج یونیتی اصل 2D Toolkit،توضیحات:دوستان…

 • بسته آموزشی "ذره باردار و سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی" (فیزیک 3- فیزیک پایه یازدهم)

  جزوه فیزیک 3 تجربی,جزوه فیزیک 3 ریاضی,جزوه فیزیک پایه 11,جزوه فیزیک پایه یازدهم,جزوه فیزیک سوم تجربی,جزوه فیزیک سوم ریاضی,فیزیک 3 تجربی,فیزیک 3 ریاضی,فیزیک پایه 11,فیزیک پایه یازدهم,فیزیک سوم تجربی,فیزیک سوم ریاضی,میدان مغناطیسی دانلود بسته آموزشی "ذره باردار و سیم حامل…

 • پاورپوینت ریخته گری در قالب های ریژه

  پاورپوینت ریخته گری در قالبهای ریژه,تحقیق ریخته گری در قالبهای ریژه,دانلود پاورپوینت در مورد ریخته گری در قالبهای ریژه,دانلود پاورپوینت ریخته گری در قالبهای ریژه,دانلود رایگان پاورپوینت ریخته گری در قالبهای ریژه,ریخته گری در قالبهای ریژه پاورپوینت ریخته گری در…

 • گزارش کارآموزی شرکت افزار کیمیای فارس (FAKC)

  دانلود گزارش کارآموزی,شرکت افزار کیمیای فارس,گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی شرکت افزار کیمیای فارس (FAKC) رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع شرکت افزار کیمیای فارس (FAKC)،در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهفصل اولبخش طراحي 1-1- طراحی فصل دومسالن…

 • پلان معماري ساختمان مسكوني 2 طبقه

  اتوكد,پلان اتوکد ساختمان 2 طبقه,دانلود نقشه اتوکدی ساختمان 2 طبقه,دانلود نقشه اجرایی ساختمان,طرح اتوكدي ساختمان 2 طبقه,معماري,نقشه اتوکد دانلود پلان معماري ساختمان مسكوني 2 طبقه دانلود فایل مشخصات این پلان:دوطبقه روی پیلوتدو واحدیابعاد: ۱۶٫۶۰*۹٫۲۰شامل: پلان پیلوت، پلان پارکینگ، محوطه سازی، پلان…

 • پرسش نامه مدیر قرن بیست و یکم

  پرسش نامه آماده مدیر قرن بیست و یکم,پرسش نامه مدیر قرن بیست و یکم,پرسشنامه آماده مدیر قرن بیست و یکم,پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم,دانلود پرسش نامه مدیر قرن بیست و یکم,دانلود پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم دانلود پرسش…

 • تحقیق سقوط قسطنطنیه

  پایان نامه سقوط قسطنطنیه,پروژه در مورد سقوط قسطنطنیه,پروژه سقوط قسطنطنیه,تحقیق آم,تحقیق در مورد سقوط قسطنطنیه,دانلود تحقیق سقوط قسطنطنیه,دانلود رایگان تحقیق سقوط قسطنطنیه,سقوط قسطنطنیه,مقاله در مورد سقوط قسطنطنیه,مقاله سقوط قسطنطنیه تحقیق سقوط قسطنطنیه رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:در…